Szybki kontakt

Polityka prywatności plików Cookies

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię

Kancelaria adwokata Łukasza Wójcika świadczy usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych, Klientów instytucjonalnych oraz Przedsiębiorców, niezależnie od ich struktury i formy organizacyjno – prawnej, w jakiej występują w profesjonalnym obrocie.


Klienci indywidualni (osoby fizyczne)

Klienci indywidualni (osoby fizyczne) są tą grupą Klientów, która jest podstawą działalności Kancelarii. Z myślą o tej właśnie grupie Kancelaria wyspecjalizowała się w następujących rodzajach spraw:

1. sprawy z zakresu prawa cywilnego – w tej grupie spraw mieszczą się sprawy o zapłatę należności pieniężnych, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody i krzywdy spowodowane m.in. błędami w sztuce lekarskiej oraz wypadkami komunikacyjnymi, sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy o odwołanie umowy darowizny i rozwiązanie umowy o dożywocie, sprawy dotyczące ochrony praw konsumentów i lokatorów, a także sprawy z zakresu prawa rzeczowego, takie przykładowo jak: sprawy o ochronę prawa własności i posiadania, nabycie prawa własności przez zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności. Kancelaria w ramach prowadzonych spraw cywilnych specjalizuje się także w przygotowywaniu oraz prawnej analizie umów cywilnoprawnych w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć majątkowe interesy swoich Klientów;

2. sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego –
ten rodzaj spraw to specjalizacja mająca swoją specyfikę, wymagająca nie tylko dużej wiedzy i praktyki prawniczej, ale również taktu, empatii i wrażliwości. Kancelaria adwokata Łukasza Wójcika zawodową sprawność łączy z najwyższymi standardami etycznymi. W tej grupie spraw mieszczą się w szczególności sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy o przysposobienie i unieważnienie małżeństwa;

3. sprawy z zakresu prawa spadkowego –
w tej grupie spraw mieszczą się sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, sprawy o zachowek, o wykonanie zapisu lub polecenia testamentowego, o stwierdzenie nieważności testamentu;

4. sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych –
w tej grupie spraw mieszczą się w szczególności sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę bądź niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Kancelaria za jeden ze swoich priorytetów i zarazem obowiązków społecznych uznaje ochronę praw osób w wieku emerytalnym, stąd specjalizacją Kancelarii objęte są również sprawy o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury, o ustalenie prawa do renty, a także sprawy dotyczące wysokości świadczeń emerytalno – rentowych;

5. sprawy z zakresu prawa administracyjnego –
specyfiką tego rodzaju spraw jest konieczność zmierzenia się z nierówną pozycją strony wobec organów administracji publicznej, które – jak często pokazuje praktyka – nadużywają wobec obywatela swojego dominującego statusu. Kancelaria adwokata Łukasza Wójcika, mając za oręż bogate orzecznictwo sądów administracyjnych i doświadczenie zawodowe w tym zakresie, dąży w każdej sprawie tego rodzaju do zbadania legalności działań organów administracji publicznej, w tym do zweryfikowania zasadności wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych. Specjalizacja Kancelarii z tego rodzaju spraw obejmuje sprawy z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, prawa budowlanego, prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa o gospodarce nieruchomościami;

6. sprawy z zakresu prawa karnego, karnego wykonawczego, karno – skarbowego oraz prawa wykroczeń
– w ramach tego rodzaju spraw Kancelaria oferuje swoim Klientom sprawowanie obrony na wszystkich etapach postępowania karnego, a także pełnienie funkcji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika oskarżyciela prywatnego oraz pełnomocnika powoda cywilnego w postępowaniu karnym. W zakresie w/w spraw mieści się również sporządzanie przez Kancelarię wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o orzeczenie przerwy w karze, o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz wniosków dotyczących orzeczenia kary zastępczej.

II Klienci instytucjonalni

Kancelaria adwokata Łukasza Wójcika w ramach swojej działalności oferuje świadczenie usług prawnych również na rzecz Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, jednostek organizacyjnych organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji publicznych. Dostrzegając potrzeby prawne tej grupy Klientów Kancelaria wyspecjalizowała się w sprawach dotyczących prawa i procedury administracyjnej, prawa o stowarzyszeniach, prawa o fundacjach oraz o organizacjach pożytku publicznego.

III Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy są jednym z głównych podmiotów, którym Kancelaria oferuje pomoc prawną. Dostrzegając rolę prywatnego biznesu dla gospodarki i rynku pracy oraz dostrzegając problemy podmiotów gospodarczych z windykacją należności pieniężnych, Kancelaria oferuje Przedsiębiorcom świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa kontraktów. Kancelaria oferuje pomoc prawną w windykacji wymagalnych należności oraz służy pomocą w przygotowaniu i analizie umów gospodarczych, doskonale zdając sobie sprawę z tego, iż dobrze skonstruowana umowa uwzględniająca zabezpieczenia rzeczowe i obligacyjne wierzytelności pieniężnych (hipoteka, zestaw rejestrowy, zastaw zwykły, poręczenie, weksel, akredytywa) – stanowi jedną z głównych gwarancji sukcesu gospodarczego przedsiębiorcy oraz sprawnego wyegzekwowania przysługujących mu wierzytelności.

IV Forma świadczenia usług

Usługi adwokackie na rzecz Klientów indywidualnych, Klientów instytucjonalnych oraz Przedsiębiorców Kancelaria świadczy we wszystkich możliwych i powszechnie akceptowanych formach, uwzględniając każdorazowo życzenie i oczekiwania Klienta. Wśród najczęściej występujących form świadczenia usług, uwzględniając wspomnianą już kompleksową stałą obsługę prawną, należy wymienić:
- udzielanie ustnych porad prawnych (podczas spotkania, przez telefon, za pomocÄ… telekonferencji);
- pisemne opinie i analizy prawne (w tradycyjnej formie pisemnej bądź w formie elektronicznej);
- prowadzenie przedprocesowych postępowań mediacyjnych, prowadzenie negocjacji nad treścią kontraktów gospodarczych, porozumień w sprawie sposobu kontaktów z dziećmi w sprawach rozwodowych, porozumień dotyczących sposobu podziału majątku wspólnego, negocjacji dotyczących treści ewentualnych ugód sądowych i pozasądowych;
- reprezentacja Klientów w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego bądź oskarżyciela prywatnego – przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed organami administracji publicznej, przed organami ścigania, a także przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.